studiekeuzestress

7 Minutes mentorship a day keeps the psychologist away

Tech companies increasingly determine how we interact with each other. And now there is a generation Z (Gen Z). A whole new generation of kids that perceive and look at the world in a different way. Also, their ways of learning and organising are different from that of the older generations. Recently, Vice published a report in which they mapped out trends among young people. Some of the important insights are;

  • Gen Z is confident in moving through life as a never-ending journey of exploration, discovery, and purpose finding.
  • They are no longer trying to achieve a state of the ‘absolute’ or perfection.
  • Success looks different to them than the traditional standards of careers and success.
  • They engage in constant self-exploration, testing and reinventing themselves, their values, what they enjoy, how they want to live, and their impact on each other and the world around them.

We see that these trends are slowly translating to the older generations. A Good example is the use of social media. Young people pick up these trends first and other generations follow. Look at the way we are consuming music today in comparison to the good old days…

The flip side of this is an enormous choice overload that causes a sensation of stress, emptiness, and uncertainty.  The number of young people with mental issues is increasing enormously.  The waiting lists at mental health institutions are huge. Although professional help is needed, I believe that mentorship can be utilised as a tool for social emotional development. Interacting with people with relevant life experience can reduce 80% of the needs. Especially if we start early.

We can use the power and impact of social media to update mentorship and make social-emotional development scalable and affordable for everyone.  As far as I’m concerned mentorship is not a ‘nice 2 have’ but a ‘must have’. Helping each other is one of the most meaningful and fulfilling things we can do.

Do you want to be a mentor?

“Yes, but I’m too busy right now” is something we hear often.  A Traditional mentorship means in general that a mentor and mentee meet on a regular basis. People see such a conversation, including travel time and preparation, as a major investment.  I am convinced and have the experience that mentorship can be done with a much smaller investment in time.  I call this ‘7 Minutes mentoring’.  Mentoring with short messages as is done on social media. Inspiration can be as small as a post or a comment on a post.

Mentorship has a corporate image.

It’s the large companies that recognize the power of mentorship and set up mentorship programs. Mentorship is currently mainly being used for career issues, but it can be so much more. Why use mentorship for the sole purpose of career advice and work? Let’s use it more broadly. For a larger group of people. For all kinds of life questions and apply it for our social-emotional development. In my personal experience I also missed a mentor after my divorce who could support me during the emotional rollercoaster that followed. And we hear from students that they lack insight into the effects of their choices on their lives, the impact on their financial situation or the impact of their career choices in terms of the work culture.

Simone Weil once said, “Attention is the rarest and purest form of generosity.”

That’s right. And isn’t it a shame that we are going to diminish a valuable moment with a concept like ‘7 minutes mentoring’? Will there be no loss of quality? Good questions, but can you measure the quality of attention with time? Instead of an intensive conversation once in a while with one mentor, we exploit a whole network of mentors with whom we quickly connect in real-time to learn from each other, and always exactly when we need it. There is always a mentor online at the right time. The second advantage of a network of mentors compared to a 1 on 1 relationship is that you are offered multiple perspectives on a situation. This is a huge enrichment, see also Harvard article: ‘Why You Need Multiple Mentors‘.

We spend 90 minutes a day on social media on average. If we use just 7 minutes of this time to mentor someone, it would make a big difference. You can type about 240 words in 7 minutes. At the same time, you will also gain valuable insights in these 7 minutes. To mentor is to learn twice! This way of mentoring fits in modern society.

Does the concept of 7 minutes mentoring appeal to you and do you want to accelerate your own personal development? Download our app and see you online! Go to the Apple Store (iPhones) or Google Play (Android), download the APP and create a free account.

7 Minutes mentorship a day keeps the psychologist away

Technologiebedrijven bepalen in steeds hogere mate hoe wij met elkaar interacteren en nu is er een generatie Z (Gen Z) die heel anders naar de wereld kijkt en op een hele andere manier leert en organiseert dan de oudere generaties.

Trends onder jongeren

Recentelijk heeft Vice een rapport gepubliceerd waarin zij trends onder jongeren in kaart hebben gebracht. Belangrijke inzichten uit dat rapport;

  • Gen Z is continu aan het exploreren en streeft minder naar perfectie.
  • Ze nemen ook afscheid van het traditionele beeld van succes en carrière.
  • Ze gunnen zichzelf de ruimte om zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden, en doen dat steeds sneller.
  • Ze zijn wars van hokjesdenken en
  • Persoonlijke ontwikkeling is even normaal geworden als bijvoorbeeld naar de sportschool gaan.

Als we terugkijken zien we dat deze trends zich langzaam doorvertalen naar de oudere generaties. Zie het gebruik van social media. Jongeren pakken het als eerste op en andere generaties volgen. Zie als voorbeeld hoe anders wij nu met zijn allen muziek consumeren ten opzichte van vroeger.

De keerzijde hiervan is een enorm gevoel van keuzestress, leegte en onzekerheid. Het aantal jongeren met mentale issues neemt enorm toe. De wachtlijsten bij hulpverlenende organisaties zijn enorm. Specialistische hulp is nodig, maar ik denk dat mentorschap door ervaringsdeskundigen 80% procent van de behoefte kan invullen. Zeker als we vroegtijdig beginnen.

We kunnen gebruik maken van de kracht en impact van social media om mentorschap te updaten en om sociaal emotionele ontwikkeling schaalbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. Ik vind mentorschap niet een ‘nice 2 have’ maar een ‘must have’. Elkaar helpen is één van de meest betekenisvolle en bevredigende dingen die we kunnen doen.

Wil je mentor zijn?

“Ja, maar ik heb het nu veel te druk” is iets dat we vaak horen. Mentorschap heeft momenteel voornamelijk de vorm dat een mentor en mentee met een bepaalde regelmaat samen zitten. Zo’n gesprek inclusief reistijd en voorbereiding zien mensen als een grote investering. Ik ben ervan overtuigd en heb de ervaring dat mentorschap met een kleinere tijdsinvestering kan. Ik noem dit ‘7 Minute mentoring’. Mentoring met korte berichten zoals we dit nu hebben op social media. Inspiratie kan zo klein zijn als een post of een reactie op een post.

Mentorschap heeft een corporate imago

Het zijn de grote bedrijven die de kracht van mentorschap inzien en daar een programma voor opzetten. Mentorschap wordt vooralsnog ingezet voor carrière vraagstukken maar het is een te mooi instrument om het alleen hiervoor in te zetten. Laten we het breder gaan inzetten en voor een grotere groep mensen en voor allerlei levensvragen en toepassen voor onze sociaal emotionele ontwikkeling. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een mentor gemist na mijn scheiding die mij kon ondersteunen tijdens de emotionele rollercoaster die volgde. En van studenten en scholieren horen wij dat zij het inzicht missen wat de effecten van hun keuzes zijn op hun leven. De impact op je financiën. De impact van de cultuur waarin je werkt op je leven. Je hebt de interactie met andere mensen nodig om te ontdekken wie je bent en hoe je van waarde bent voor anderen. Lees hier mijn visie op sociale deep learning: Met een mentor kan je sneller jouw mindset updaten.

Simone Weil zei ooit ‘Aandacht is de zeldzaamste en puurste vorm van gulheid’.

Dat klopt. En is het dan niet zonde dat we een waardevol moment gaan versnipperen met een concept als ‘7 Minute mentoring’? Gaat er dan geen kwaliteit verloren? Dat zijn terechte vragen, maar kun je de kwaliteit van aandacht meten met tijd? . In plaats van van een intensief gesprek eens in de zoveel tijd met één mentor gaan we naar een heel netwerk van mentoren waarmee je je snel real-time verbindt om te leren. Exact op het moment wanneer het nodig is. Er is altijd wel een mentor op het juiste moment online. Een tweede voordeel van een netwerk van mentoren ten opzichte van een 1 op 1 relatie met een mentor is dat je meerdere perspectieven krijgt aangeboden op een situatie. Dit is een enorme verrijking. Zie ook Harvard artikel ‘Why You Need Multiple Mentors

Gemiddeld spenderen we 90 minuten per dag op social media. Als we hiervan maar 7 minuten zouden benutten om iemand te mentoren,  maakt dit al een groot verschil. In 7 minuten kun je ongeveer 240 woorden typen. En tegelijkertijd kom je zelf in deze 7 minuten ook tot waardevolle inzichten. To mentor is to learn twice! Deze manier van mentorschap past in een moderne wereld.

Spreekt het concept van 7 minute mentoring jou aan en wil je je eigen persoonlijke ontwikkeling versnellen? Ga naar de Apple Store (iPhones) of Google Play (Android), download de APP en maak een gratis account aan.

Share This